Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

e-Katalog

Značky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě darky.kosspap.cz.  Internetový obchod provozuje společnost KossPap služby s.r.o. Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava - Přívoz, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pouze na tomto eshopu, nikoliv v kamenné prodejně.

2. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem, obvykle 3-5 dní. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu darky.kosspap.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu darky.kosspap.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu , pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
9. Doprava: Veškeré nabízené zboží Vám do vzdálenosti 30 km doručíme vlastní dopravou zdarma, při objednávce přesahující částku 1000,-kč bez DPH. Doprava zdarma se nevztahuje na akční položky, Lyoness poukázky a na zboží, kde je dohodnuta individuální cena. Dopravné a balné je účtováno v plné výši. Při vzdálenosti nad 30 km nám dopravu po celé České republice zajišťuje smluvní dopravce IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.
Cena za zásilku (1 balík) je 100,00 Kč bez DPH (121,00 Kč s DPH).

Cena zásilky se může lišit pokud:
- délka zásilky překročí 2 m
- součet obvodu zásilky a její délky překročí 3 m
- hmotnost zásilky včetně obalu překročí 50 kg
- zahraničí, dle tarifů přepravní společnosti

Cena za zásilku na dobírku je:
100,00 Kč bez DPH (dopravné a balné) (121,00 Kč s DPH)
+30,00 Kč bez DPH (doběrečné) (36,30 Kč s DPH)
=130,00 Kč bez DPH (157,30 Kč s DPH)
Při větším počtu balíků se dopravné úměrně zvyšuje, ale doběrečné je u jakéhokoli počtu balíků 36,30 Kč s DPH.
Skutečná cena dopravy se může lišit,  dle  počtu a váhy balíků.

10. Platbu převodem na účet zákazníkům zaregistrovaným na tzv. " DROBNÝ PRODEJ " ( bez zaregistrování firmy nebo živnosti s uvedením IČa) neumožňujeme. Živnostníkům a firmám umožňujeme platbu převodem na bankovní účet od druhé objednávky a při následných objednávkách, jejichž částka je větší než 1 000 Kč.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

5. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.kosspap.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
5. Technické specifikace a popisy produktů jsou převzaty od výrobců nebo dovozců do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
6. Jednotlivé AKCE trvají vždy jen do vyprodání zásob. Na akční položky a speciální nabídky se již nevztahují žádné jiné slevy.
7. ROZHODČÍ DOLOŽKA: smluvní strany sjednávají, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny v rozhodčím řízení podle platného znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, postupem podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, a.s., IČ: 63496658, se sídlem v Brně, Příkop 8, a to jediným rozhodcem ze Seznamu rozhodců vedeného Sdružením rozhodců, a.s., který bude jmenován podle Rozhodčího řádu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že měly možnost seznámit se s Rozhodčím řádem a Poplatkovým řádem, jejichž znění je zveřejněno na internetových stránkách www.sdruzenirozhodcu.cz ,v Obchodním věstníku č. 16/2009 a je také veřejně k dispozici v sídle Sdružení rozhodců, a.s. a činí je nedílnou součástí této rozhodčí doložky.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailové adresy a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu KossPap služby s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se společnost KossPap služby s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, KossPap služby s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb KossPap služby s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na schikora@kosspap.cz

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace KossPap služby s.r.o. a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese schikora@kosspap.cz

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na schikora@kosspap.cz  Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

xxxxxxxxx